Archive for the ‘พื้นที่’ Category

ฐานความช่วยเหลือด้านความคิดรวบยอด เรื่องพื้นที่

Advertisements

ฐานความช่วยเหลือด้านกลยุทธการแก้ปัญหา เรื่องพื้นที่

 

ธนาคารความรู้เรื่อง พื้นที่

พื้นที่ คือปริมาณของพื้นผิว พื้นผิวใดที่มีขอบเขตแน่นอนสามารถหาพื้นที่ได้หน่วยของการวัดพื้นที่คือตารางหน่วย

พื้นที่ 1 ตารางหน่วย

                                      1 หน่วย   

                                                        1หน่วย

รูปนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความยาวด้านละ 1 หน่วย

ดังนั้นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้มีพื้นที่ 1 ตารางหน่วย

ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยวัดความยาว

หน่วยวัดความยาวในระบบเมตริกมีความสัมพันธ์กันดังนี้

10 มิลลิเมตร เท่ากับ 1 เซนติเมตร

100 เซนติเมตร     เท่ากับ   1 เมตร

การหาพื้นที่เป็นตารางหน่วย

                                                      

 จากรูปที่กำหนดให้นี้ เมื่อนำกระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 1 ตารางหน่วยจำนวน 6 รูปมาปูบนรูปนี้ได้เต็มพอดี

ดังนั้น รูปนี้มีพื้นที่ 6 ตารางหน่วย

              

 หรือจากรูปที่กำหนดให้นี้ เมื่อแบ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 1 ตารางหน่วย จะได้ 6 รูปพอดี

ดังนั้น รูปนี้มีพื้นที่ 6 ตารางหน่วย

พื้นที่ 1 ตารางเซนติเมตร

                               1ซม.   

                                              1 ซม.

 รูปนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 1 เซนติเมตร

ดังนั้น รูปนี้มีพื้นที่ 1 ตารางเซนติเมตร

 การหาพื้นที่เป็นตารางเซนติเมตร

 

    รูปนี้เมื่อนำรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 1 ตารางเซนติเมตร มาปูจะได้ 5 รูปเต็มพอดี

ดังนั้น รูปนี้มีพื้นที่ 5 ตารางเซนติเมตร

การหาพื้นที่โดยประมาณ

              รูปบางรูปมีบางส่วนไม่เต็มหน่วย เราจึงต้องหาพื้นที่โดยประมาณ

              การหาพื้นที่โดยประมาณทำได้โดยนำพื้นที่ไม่เต็มหน่วยมารวมกับพื้นที่เต็มหน่วย

              การประมาณพื้นที่ของส่วนที่ไม่เต็มหน่วยมีหลักการดังนี้

1.พื้นที่เกินครึ่งตารางหน่วยนับเป็น 1 ตารางหน่วย

2.พื้นที่ไม่ถึงครึ่งตารางหน่วยไม่นับเป็น 1 ตารางหน่วย

แต่ให้นับเป็น 0 ตารางหน่วย

 พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

                                      3 ซม.                                                                                                                                                                                                                                                   

                                    5 ซม.

รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปนี้กว้าง 3 เซนติเมตร ยาว 5 เซนติเมตร

เมื่อตีตารางขนาด 1 ตารางเซนติเมตร จะได้ 3 แถว แถวละ 5 ตารางเซนติเมตร

มีพื้นที่ 5+5+5 หรือ 3×5 เท่ากับ 15 ตารางเซนติเมตร

ดังนั้น พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก = ความกว้าง × ความยาว

สถานการณ์ปัญหา

ในงานวันภาษาไทยแห่งชาติ   ครูสายธารได้มอบหมายงานให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดบอร์ดภาษาไทย   เด็กหญิงแก้วใส จึงได้เข้าไปรวมกลุ่มกับเพื่อนๆนักเรียน    ซึ่งประสบปัญหาเกี่ยวการใช้กระดาษที่จะนำมาจัดทำเป็นพื้นหลังของบอร์ด   เด็กหญิงแก้วใสได้รับมอบหมายงานจากเพื่อนๆให้ไปวัดขนาดของบอร์ด   โดยเขาได้นำไม้บรรทัดที่มีความยาว 30 เซนติเมตร มาเป็นเครื่องมือในการวัดขนาดของบอร์ด  และพบว่าบอร์ดมีความกว้าง  3 ไม้บรรทัด และมีความยาว 4ไม้บรรทัด  เขาจึงนำข้อมูลที่ได้มาบอกให้เพื่อนๆนักเรียนช่วยกันหาพื้นที่ของบอร์ดนี้

ภารกิจ

1.บอกวิธีการคำนวณหาพื้นที่ของบอร์ดนี้   พร้อมอธิบายเหตุผล

2.แสดงวิธีการคำนวณหาพื้นที่ของบอร์ดนี้

3.อยากทราบว่านักเรียนจะต้องไปซื้อกระดาษที่มีพื้นที่เท่าใด จึงจะพอดีกับการทำบอร์ดนี้